CONDICIÓNS XERAIS DE ACCESO E USO DO SITIO WEB contameunmundo.org

 

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de Xulio, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense a seguinte información:

 

PRIMEIRA.- INFORMACIÓN XERAL

O sitio web www.contameunmundo.org é xestiando polo colectivo formado polas narradoras e artísticas escénicas Carmen Domech, Olga Abad, Raquel Queizás e Alba Grande, representadas or Raquel García Rodríguez (de agora en diante, Cóntame un Mundo), con domicilio a efectos de notificacións en Rúa da Estación 5, 36003 Pontevedra, e con NIF núm. 44463265x e dirección de correo electrónico info@raquelqueizas.com, e a través do mesmo proporcionase información sobre as súas actividades.

O acceso e uso do sitio web atribúese a quen o realiza a condición de “Usuario” e implica a aceptación íntegra, expresa e sen reservas das presentes condicións xerais, vixentes no momento do acceso. Se o usuario non comprendese na súa totalidade as presentes condicións de uso ou non estivera de acordo coas mesmas, deberá abstenerse de utilizar e operar a través deste sitio web.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de Cóntame un Mundo por parte dos usuarios que accedan e/ou naveguen por www.contameunmundo.org. As presentes condicións xerais expoñense no sitio web contameunmundo.org, para que os usuarios poidan leelas, imprimilas e arquivalas.

 

SEGUNDA.- PROTECCIÓN DE DATOS

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Raquel García Rodriguez, NIF 44463265X, con enderezo postal en Rúa Estación 5, 36003 Pontevedra, correo electrónico info@raquelqueizas.com

Con que finalidade e lexitimación tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilita co seu consentimento, coa finalidade de xestionar a relación cos usuarios, de facilitarlle a información que solicita, de xestionar a relación contractual cos nosos clientes e informarlles dos nosos produtos e servizos e aquelas prestacións adicionais que se pactaran, así como para mantelo informado das novidades e promocións comerciais da nosa entidade.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos, está baseada no consentimento que previamente lle solicitamos, e no seu caso no cumprimento das obrigas derivadas da execución dun contrato ou prestación dun servicio.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os seus datos persoais conservaranse mentres dure a relación contractual ou comercial, ou nos solicite a súa supresión. Unha vez finalizada a relación, manteremos os seus datos persoais durante os prazo de prescrición legal, unha vez transcorridos os mesmos, procederemos a súa eliminación.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os seus datos non son cedidos a ningún terceiro, a menos que esteamos obrigados por algunha normativa ou lexislación de obrigado cumprimento.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Acceso : Ten dereito a saber si estamos tratando os seus datos e, no seu caso, coñecer que datos persoais da súa titularidade estamos tratando. Rectificación : ten dereito a rectificar aqueles datos persoais que sexan inexactos. Supresión : pode solicitar a supresión dos seus datos. Portabilidade : ten dereito a recibir aqueles datos persoais que nos facilitou e aqueles que se xeraran durante a relación contractual, así como a transmitilos a outro responsable.

Pode exercer estes dereitos mediante un escrito, acompañado de copia do DNI ou outro documento acreditativo, dirixido ao enderezo Rúa Estación 5, 36003 Pontevedra ou beb por correo electrónico ao enderezo  info@raquelqueizas.com

 

TERCEIRA.- EMPREGO DE COOKIES.

As cookies son ficheiros de texto de pequeno tamaño que se almacenan no disco duro ou na memoria do ordenador empregado por cada usuario para que o servidor recorde determinada información que posteriormente pode ser empregada para diferentes propósitos.

Este sitio web NON empega cookies, nin propias nin de terceiros.

 

CUARTA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO.

A utilización do sitio web de Cóntame un Mundo é gratuíta e non require o rexistro previo do usuario. En aquellos casos que o acceso e/ou uso de determinados servizos e/ou contidos requiren o rexistro ou subscripción dos usuarios, será necesario que estes acepten previamente a correspondente Política de Privacidade e as Condicións Xerais específicas, non sendo posible o acceso aos mesmos sen dita aceptación.

As condicións de acceso e uso do presente sitio web rexéitanse estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren dereitos ou intereses de terceiros (dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc.), ou a normativa vixente.

Conta un Mundo prohíbe expresamente:

  • Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo, por calquera medio, calquera tipo de dano aos sistemas de Cóntame un Mundo ou a terceiros.
  • Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spamming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).

O usuario comprométese a non utilizar o sitio web, nin os contidos ou información e/ou os servizos que se ofrecen nel para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

Conta un Mundo poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, á boa fe ou ás presentes condicións xerais.

 

QUINTA.- CONTIDOS.

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por Cóntame un Mundo, utilizando fontes internas e externas, de tal modo que Cóntame un Mundo únicamente se fai responsable polos contidos elaborados de forma interna.

Conta un Mundo resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. Cóntame un Mundo non asegura nin se fai responsable do correcto funcionamento dos enlaces a sitios web de terceiros que figuren no sitio web.

Ademais, a través do sitio web contameunmundo.org, poden poñerse á disposición dos usuarios servizos gratuítos e/ou de pago ofrecidos por terceiros alleos, os cales rexiranse polas condicións particulares de ditos servizos. Cóntame un Mundo non garante en ningún caso a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exonerado de calquera tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivar da falta de exactitude destes contidos e servizos.

Aqueles contidos -tanto gráficos como escritos- elaborados e incluídos polos usuarios, a través de colaboracións ou mediante a introdución voluntaria dos mesmos, ben de forma directa ou indirecta -a través de enlaces ou links-, son de exclusiva responsabilidade dos propios usuarios, quedando expresamente exento Cóntame un Mundo de toda responsabilidade.

O usuario que introduza calquera contido no sitio web contameunmundo.org manifesta a absoluta legalidade e autoría dos mesmos e expresamente asume todo tipo de responsabilidade que se poida derivar destes contidos.

O usuario tamén se fai responsable das opinións introducidas no chat e foros postos á súa disposición, no seu caso, a través do sitio web. Cóntame un Mundo non será responsable en ningún caso das opinións vertidas nos referidos foros e poderá retirar ditos contidos e/ou impedir o acceso aos usuarios que vulneren a legalidade vixente, así como poñer en coñecemento de Xulgados e Tribunais os feitos que sexan constitutivos de algún tipo de ilícito penal ou civil.

 

SEXTA.- RESPONSABILIDADE.

Cóntame un Mundo en ningún caso será responsable de:

  • Os fallos e incidencias que puideran producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.
  • Da produción de calquera tipo de dano que os usuarios ou terceiros puideran ocasionar no sitio web.
  • Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben de forma directa, ben a través de enlaces ou links.

Cóntame un Mundo resérvase o dereito a suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que puideran producirse.

Cóntame un Mundo colaborará e notificará á autoridade competente as incidencias anteriormente indicadas en o momento en que teña coñecemento fehaciente de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

 

SÉTIMA.- DEREITOS DE AUTOR

Os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web contameunmundo.org atópanse plenamente protegidos polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos, salvo consentimento expreso de Cóntame un Mundo.

Cóntame un Mundo pode utilizar fontes externas para a elaboración dos seus contidos e establecer enlaces ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O legítimo titular dos dereitos de autor das informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación dos referidos contidos.

Os materiais tanto gráficos como escritos enviados polos usuarios a través dos medios que se poñen á súa disposición no sitio web son propiedade do usuario, quen afirma ao enviarlles a súa legítima autoría e cede os dereitos de reprodución e distribución a Cóntame un Mundo.

 

OCTAVA.- XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais rexénse pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Pontevedra, renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidera corresponderlle.

 

NOVENA.- MISCELÁNEA.

A declaración de nulidade de algunha ou algunhas das cláusulas de estas Condicións non perjudica a validez das restantes, que permanecerán vigentes. Cóntame un Mundo poderá non exercitar alguno dos dereitos e facultades conferidos en este documento estas Condicións o que non implicará en ningún caso a renuncia a os mesmos, salvo recoñecemento expreso por parte de Cóntame un Mundo. Estas Condicións Xerais poderán ser modificadas por Cóntame un Mundo cando así o considere oportuno. A modificación surtirá efectos desde o día seguinte á data da súa publicación.

Data de publicación: 03/06/2023